1. ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

 

1.1 SVET ZAVODA

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja (3), predstavniki staršev (3) in predstavniki delavcev (5). 

 

Šolo upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanovitelja – občine (Dušan Puhan, Jože Trajber, Slavko Škerlak),
 • pet predstavnikov delavcev šole (Mojca Golob Antolin – predsednica, Melita Piberčnik – podpredsednica, Katja Vrbančič, Melita Lazar, Henrik Hladen)
 • trije predstavniki staršev (Valentina Kristl, Simon Unger, Laura Vöröš Vučko). Predstavnike staršev v svet zavoda voli svet staršev.

 

PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda (po predhodnem obrazloženem mnenju ustanovitelja, učiteljskega, vzgojiteljskega  zbora  in  sveta  staršev  ter  po 

pridobitvi  mnenja  ministra  pristojnega za šolstvo in šport),

 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema finančni načrt in letno bilanco,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • obravnava kadrovski in finančni načrt šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen ravnatelj zavoda,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 • razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev, če gre za potrebo po odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga v skladu z zakonom o delovnih razmerjih,
 • imenuje predstavnike zavoda v druge asociacij,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju zavoda v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • sprejme splošne akte zavoda, za katere je pooblaščen,
 • opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi ali splošnimi akti zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

 

1.2 SVET STARŠEV

Prvi sklic staršev za šolo opravi ravnatelj ob pomoči predsednika sveta staršev.  Predsednica sveta staršev OŠ Bogojina: Valentina Kristl

 

Sestava: vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. Mandat traja vsaj dve leti.

Svet staršev deluje kot posvetovalni organ.

 

Naloge sveta staršev so:

 • skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev na šoli,
 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah v šoli,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu ter o vzgojnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki v šoli,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v šoli,
 • voli predstavnike v svet zavoda in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (66. člen ZOFVI).

 

Predvideni sestanki bodo:

September 2021, marec 2022 in junij 2022. Po poslovniku in morebitni potrebi se lahko izvede več sej.

 

 

1.2 SVET STARŠEV

Prvi sklic staršev za šolo opravi ravnatelj ob pomoči predsednika sveta staršev.

Predsednica sveta staršev šole:

Valentina Kristl

Sestava:

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. Mandat traja vsaj dve leti.

Pristojnosti:

Deluje kot posvetovalni organ.

Svet staršev:

 • skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev na šoli,
 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah v šoli,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu ter o vzgojnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki v šoli,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom v šoli,
 • voli predstavnike v svet zavoda in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi (66. člen ZOFVI).

 

Svet staršev se bo vključeval tudi v prizadevanje šole za  modernizacijo učne tehnologije ter za vsebinsko kakovostno in dinamično šolo. Pomagal bo pri povezovanju šole z okoljem, tako pri rednem delu kot pri izvajanju različnih dejavnosti.

 

1.3 RAVNATELJ IN NJEGOVE PRISTOJNOSTI

Ravnatelj:
Boštjan Majerič, profesor geografije in zgodovine
 
Ravnatelj opravlja dela pedagoškega in poslovodnega vodje zavoda v skladu  s predpisi (49. člen ZOFVI), predvsem pa:
 • zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
 • organizira, načrtuje in vodi delo zavoda, pripravi predlog letnega delovnega načrta in skrbi za njegovo realizacijo,
 • pripravi letno poročilo dela,
 • v sodelovanju z računovodsko službo pripravlja finančna poročila šole in finančni načrt šole,
 • pripravlja kadrovski načrt šole,
 • razporeja sredstva za materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje in posodabljanje izobraževalnega procesa v skladu s finančnim načrtom oziroma programom prioritet za delitev presežka prihodkov nad odhodki,
 • sprejme splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen drug organ zavoda,
 • sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni,
 • pripravlja program razvoja zavoda,
 • skrbi za uresničevanja pravic in dolžnosti učencev,
 • vodi delo učiteljskega zbora,
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov in skrbi za izvedbo sprejetih programov,
 • v okviru  finančnih  in  organizacijskih  možnosti  spodbuja  strokovno  izobraževanje  in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • načrtuje letni program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja delavcev zavoda in spremlja njegovo izvedbo,
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 • spremlja in organizira delo svetovalne službe,
 • skrbi za  sodelovanje  zavoda  s  starši  oziroma  z  drugimi  zakonitimi  zastopniki  učencev (roditeljski sestanki, govorilne ure …),
 • obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev;
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev ter zagotavlja možnosti za njihovo delo,
 • predlaga sistemizacijo delovnih mest zavoda in letno usklajuje število delovnih mest glede na obseg dela in normative v šol,
 • skrbi za sklepanje pogodb o delu ter za njihovo izvrševanje,
 • sodeluje z računovodstvom pri izračunu plač in pri računovodsko-knjigovodskem delu,
 • odloča o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,
 • skrbi za sodelovanje z zunanjimi institucijami in drugimi uporabniki,
 • skrbi za promocijo zavoda,
 • skrbi za oddajanje šolskega prostora,
 • spremlja novosti na področju vzgoje in izobraževanja in spodbuja sodelovanje v različnih projektih,
 • opravlja druge  naloge  v  skladu  z  zakoni  in  drugimi  predpisi,  kolektivno  pogodbo, ustanovitvenim aktom zavoda ter po splošnih aktih šole.
 
 

1.4      STROKOVNI ORGANI ŠOLE

 

Strokovni organi v zavodu so: učiteljski in oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi. Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole.
 
 
UČITELJSKI ZBOR
 
Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole (učitelji, svetovalni in ostali strokovni delavci, ravnatelj).
Obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje  o  letnem  delovnem  načrtu,  predlagajo  nadstandardne  in  druge  programe,  odločajo  o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanja ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje strokovnih delavcev, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. člen ZOFVI).
Učiteljski zbor se bo sestajal na rednih mesečnih konferencah načrtovanih v šolskem koledarju, vsebine dela pa so:
 
 • tematsko in didaktično načrtovanje na osnovi posodobljenih učnih načrtov za vse razrede devetletke,
 • izvedba načrtovanega in analiza (refleksija) opravljenega dela,
 • načrtovanje dela s starši in širšim okoljem,
 • spremljanje uresničevanja ciljev posameznih letnih učnih priprav,
 • načrtovanje preverjanja in ocenjevanja znanja,
 • določanje standardov znanja oziroma zaželenih ciljev znanja,
 • šolska dokumentacija,
 • delo z učenci s posebnimi potrebami,
 • evidentiranje nadarjenih učencev,
 • ugotavljanje in spremljanje nadarjenih učencev,
 • načrtovanje in analiza dela v manjših učnih skupinah,
 • izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu devetletke,
 • medpredmetno povezovanje,
 • zunanje preverjanje znanja ob zaključku 6. in 9. razreda,
 • učni pripomočki za posodabljanje pouka,
 • drugo (kar je potrebno za čim bolj učinkovito in zanimivo delo v razredu).
 
 
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
 
Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku in ravnatelj.
Obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem  delovnem  načrtu,  predlagajo  nadstandardne  in  druge  programe,  odločajo  o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbo v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanja ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje strokovnih delavcev, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (62. člen ZOFVI).
 
Oddelčni učiteljski zbor se bo sestal vsaj enkrat pred posamezno ocenjevalno konferenco (v januarju in juniju). Po potrebi se bodo učiteljski zbori posameznih oddelkov sestali tudi večkrat (v primeru določanja učnega uspeha po popravnih izpitih, vzgojnih ukrepih itd.).
 
 
 
RAZREDNIKI:

1.a Jure ZAVEC

1.b Alenka ERJAVEC

2.a Nataša KUMIN

3.a Mirjana MARKOJA

3.b Mojca GOLOB ANTOLIN

4.a Melita PIBERČNIK

5.a Katja VRBANČIČ

6.a Barbara DRAVEC

7.a Melita NEMEC

8.a Andrea BENKOVIČ ŠEMEN

9.a Jošt SLAVIČ

 
Naloge razrednika:
 • spremlja in usmerja skupinsko dinamiko oddelka,
 • sodeluje pri skupnem oblikovanju pravil oddelka in šole,
 • analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
 • svetuje pri vzgojnih in učnih problemih posameznih učencev,
 • načrtuje konference oddelčnega učiteljskega zbora – po potrebi,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • načrtuje razredne in govorilne ure,
 • spremlja realizacijo učnih ur,
 • vodi predpisano šolsko dokumentacijo,
 • sodeluje pri načrtovanju pisnih nalog učencev in spremlja ocenjevanje znanja,
 • skupaj z učenci oblikuje organe oddelka,
 • koordinira sodelovanje učencev,
 • vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, v dogovoru z vodstvom skliče oddelčno konferenco, če se zanjo pokaže potreba,
 • starše obvešča o napredovanju učencev, o klimi v razredu, išče in predlaga nove možnosti za tesnejše sodelovanje s starši – učenci – šolo,
 • sodeluje s šolsko svetovalno službo.
 
 
STROKOVNI AKTIVI
 

Strokovni aktivi  in njihovi vodje v šol. letu 2023/2024:

 • strokovni aktiv prve triade (vodja Jure ZAVEC)
 • strokovni aktiv druge triade (vodja Katja VRBANČIČ)
 • strokovni aktiv OPB in JUV (vodja Nejc NEMEC)
 • družboslovno-jezikoslovni strokovni aktiv (vodja Barbara DRAVEC)
 • naravoslovno-matematični strokovni aktiv (vodja Jošt Slavič)
 
Sestavljajo jih učitelji istega predmeta ali predmetnih področij. Obravnavajo problematiko predmeta, usklajujejo kriterije ocenjevanja in med predmetno povezovanje, aktualizirajo vsebino in metode dela,  dajejo predloge učiteljskemu zboru za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge naloge v skladu z  zakonom.
Vodja strokovnega aktiva vodi dokumentacijo o delu aktiva (program in poročilo o delu, vabila, zapisniki s prilogami, evidenca prisotnosti). Načrti posameznih strokovnih aktivov so priloga LDN. Sestajajo se vsaj enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat, vodje aktivov pa se sestajajo na dva meseca.

Arhiv prispevkov

Bližajoči se dogodki

Koledar dogodkov

junij 2024
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Maj   Jul »
Dostopnost