Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole BOGOJINA

1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv pravne osebe javnega prava: Osnovna šola BOGOJINA
Bogojina 134
9222 Bogojina
Telefon:  025479080

Telefaks: 025479087
E-naslov: group1.osmsbo@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba za katalog: Boštjan Majerič, ravnatelj
Datum prve objave kataloga: 27. 1. 2017
Datum zadnje spremembe: 20. 9. 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://osbogojina.splet.arnes.si/dokumenti/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.
2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe  
Kratek opis delovnega področja pravne osebe Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Šola nima notranjih organizacijskih enot.
Organigram pravne osebe V pripravi.
2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij
  • Boštjan Majerič, ravnatelj
  • E-mail: bostjan.majeric@osbogojina.si
  • Tel.: 025479080
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)  
Državni predpisi
Predpisi EU Register predpisov EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)  
Predlogi predpisov Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  
Seznam strateških in programskih dokumentov

Letni delovni načrt OŠ BOGOJINA za šolsko leto 2018/2019

Vodnik za starše in učence OŠ Bogojina za šolsko leto 2018/2019

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  
Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja  
Seznam evidenc Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  
Seznam zbirk Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov  
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe Odlok o ustanovitvi zavoda
Letni delovni načrt  OŠ BOGOJINA 2018/19
Vodnik za starše in učence OŠ Bogojina za šolsko leto 2018/2019

Hišni red
Vzgojni načrt OŠ Bogojina
Pravila OŠ Bogojina o prilagajanju sol. obveznosti
Poslovnik sveta zavoda OŠ Bogojina
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani. Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Stroškovnik  
  Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja 
  /
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.
   
Opomba: Posodobitev kataloga informacij javnega značaja je v pripravi. 
Ravnateljica: Boštjan Majerič  

Arhiv prispevkov

Bližajoči se dogodki

Koledar dogodkov

maj 2024
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Apr   Jun »
Dostopnost